+993 12 383922
Türkmendemirýollary
Powered by Asman Oky
WAGONLAR
Ýükleriňiz üçin üpjün edip bilýän wagonlarymyz
  GÖRNÜŞLERI
  Model Görnüşi TARA TON. ÝÜK TON. OK SANY UZYNLYGY mm
  Gaplama GÖRNÜŞLERI
  KÖP SORALÝAN SORAGLAR
  Wagonlaryň kärende bahalary nähili hasaplanýar?

  Wagonlaryň kärende bahasy we wagon bilen üpjün etmek hyzmady aýry hasaplanýar. Ýagny belli bir döwür boýunça dälde, diňe ýük gatnawy döwründe wagon gerek bolsa, onda "Wagon bilen üpjün etmek“ diýip hasaplanýar. Bu nyrhnama baha hasaplamak bölüminde görkezilýär. Eger-de bir wagony tutuşlygyna belli bir döwürde kärendesine almak isleseňiz “Wagon hojalygy bölümi”-ne ýüz tutmaly.

  Bu görnüşdäki wagonlardan daşary wagon görnüşleri barmy?

  Ýokarda görkezilýän wagon görnüşleri we modelleri demir ýollarynyň wagon parkynda bar bolan wagonlardyr. Öz ýük gatnawlaryňyzda bu görnüş wagonlardan peýdalanyp bilersiňiz. Ulgamda ähli wagonlaryň ýeketäk maglumatlar binýadyny döredilip, bu görkezilýän wagon görnüşleri we wagon modelleri ählisidir.

  Ok sanynyň üýtgemeginiň nämelere täsiri bar?

  Käbir hyzmatlar üçin nyrhnama hasaplananda, wagonyň okunyň sanyna görä hasaplanýar. Olardan daşary stansiýanyň şahamçalaryna laýyklykda, näçe başmaklaryň gerekdigi hem wagonlaryň okunyň sanyna görä hasaplanýar.