Ýük gatnawy üçin logistika merkeziniň internet saýdy we şahsy otagyndan peýdalanmak üçin, kompýuterden girmegiňizi haýyş edýäris.
+993 12 383922
Hasaba alyş
Powered by Asman Oky

Hasaba alyş

Islendik taraplar üçin ýük gatnawlaryndan peýdalanmak islenilse, onda ýörite ulanylýan ýeketäk demir ýol koduňyz bolmagy hökmanydyr.

Siziň kärhanaňyza degişli demir ýol koduňyz ýok bolsa, onda hasaba alyş işini onlaýn görnüşde ýerine ýetirip bilersiňiz.

* Bu hyzmat tölegli
Başla

Köp soralýan soraglar

Hasaba alyşa başlamazdan ozal gerekli maglumatlary we resminamalaryň nusgalaryny taýýarlamagyňyzy haýyş edýäris. Bu resminamalary PDF görnüşinde ýüklemek talap ediler.