Ýük gatnawy üçin logistika merkeziniň internet saýdy we şahsy otagyndan peýdalanmak üçin, kompýuterden girmegiňizi haýyş edýäris.
+993 12 383922
Şahsy otag
Powered by Asman Oky
Işleriň aktlary | Şahsy otag | TRL
Gözleg
Senesi Belgisi Işiň mazmuny Möçberi Döreden
Gözleg netijesi boýunça hiç ýazgy ýok
Stansiýalarda her bir ýerine ýetirilen işler bu ýerde möçberi bilen görkezilýär
Siz demir ýol ýük gatnawlary ulgamy arkaly ilkinji ýük gatnawyňyzy amala aşyranyňyzdan soňra bu ekranda ýerine ýetirilen işiň akty görüner.

Egerde siz fakturaňyz arkaly ilkinji tölegiňizi amala aşyran bolsaňyz, bu ekranda ilkinji aktyňyzy görmek üçin ýüküňiz bilen bagly beýleki işleriň tamamlanmagyna garaşyň.