Ýük gatnawy üçin logistika merkeziniň internet saýdy we şahsy otagyndan peýdalanmak üçin, kompýuterden girmegiňizi haýyş edýäris.
+993 12 383922
Şahsy otag
Powered by Asman Oky
| Şahsy otag | TRL
Ugraýan ýurdy
Giriş nokady
NIRÄ
Nireden
ÇYKYŞ nokady
Barýan ýurdy
Ugraýan ýurdy
Barýan ýurdy
Giriş nokady
ÇYKYŞ nokady
Haryt kodlary
Gaplama we wagonlar
ton.
Eýeçiligimde ýa-da kärendesine alynan
Inwentar parkyňky
Konteýner eýeçiligi
Wagon eýeçiligi
Индекс негабаритности
Степень нижней негабаритности
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
Степень боковой негабаритности
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
Степень верхней негабаритности
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
Определение степени негабаритности
Wagonlaryň os sany
  Gözegçilik gerekmi
  • Hawa
  • Ýok
  Stansiýa şahamçalary
  Adaty
  Ýüklenjek senesi
  31.05.2024
  Bahalar
  Sargamak
  0,00 TMT
  * goýulmadyklar GBÜS 15% bilen hasaplanýar
  ÝÜK DAŞAMAK ÜÇIN ÝÜZLENME
  Ýük iberiji:
  Kabul ediji:
  Salgysy:
  Salgysy:
  TÖLEÝJI:
  Nyrhnama görnüşi:
  Görkezme / Instruksiýa
  Hökmany ýüklenmeli
  Şertnama nusgasy
  Eger ýükli bolsa
  Ýüzlenme haty
  Islege bagly
  Eýran ýol tölegi
  Eger Eýran Yslam Respublikasyna geçirilýän bolsa
  Özbegistandan ylalaşyk hat
  Özbegistana degişli däl wagonlar üçin
  Parom tölegi
  Portdan paroma ýüklenýän bolsa

  Ýük iberiji
  we töleýjiniň demir ýol kodunyň bolmagy hökmanydyr. Nyrhnamalaryň görnüşini dogry girizmegiňizi haýyş edýäris.
  Tassyklamak
  KÖP SORALÝAN SORAGLAR
  Bu görkezilenlerde haýsy hyzmatlar üçin ýygymlar göz öňünde tutulmaýar?

  Ýükleri ýüklemek we düşürmek üçin tehnikalary ulanmak, kranlary ulanmak, wagonlary möhürlemek ýaly ýygymlar göz öňünde tutulmaýar.

  Bu bahalar gutarnyklymy?

  Ýokardaky bahalarda ýol nyrhy, wagonlara gözegçilik etmek üçin ýygymlar, ýük gatnawy döwründe wagon bilen üpjün etmek we resmileşdirmek işleri, şeýle hem barjak we ýüklenjek stansiýalaryndaky şahamçalara laýyklykda strelka çalyşmak ýygymy, başmak goýmak ýygymy we ýüklemäge bermek, düşürmäge bermek boýunça ýygymlar hasaplanýar. Bulardan daşary ýükleri ýüklemek üçin, ýa-da ammarlarda saklamak, ýörite tehnikalary ulanmak boýunça, ýüze çykyp biljek hyzmatlaryň bahalary stansiýada hasaplanýar.

  Bahalar nämelere esaslanýar?

  Ýerli bahalar guramanyň görnüşine görä Preýskurant 1001 tarif kitapçasy boýunça, hususy kärhanalar, demirýol we býudjet edaralary üçin niýetlenen nyrhnamalar boýunça hasaplanýar., Import, eksport we üstaşyr ýükler bolsa GDA ýurtlarynyň bitewi nyrhnama syýasaty (ТП СНГ 2021) boýunça hasaplanýar.

  Stansiýalarda haýsy şahamçalar bar we haýsyny saýlamaly?

  Stansiýalarda umumy ýollar, ýagny her bir ýük iberijiniň ýa-da ýük kabul edijiniň ulanyp biljek, demir ýola degişli bolan şahamçalary bar. Bu şahamçalardan daşary başga taraplara degişli bolan ýollar hem bar. Bu ýollarda ýükleri ýüklemek ýa-da düşürmek üçin şahamçanyň eýesinden ýörite rugsatnamanyň bolmagy gerekli. Rugsatnama belli bir wagt aralykda berilip, ulgamda hasaba alynandan soňra, Siziň edaraňyz üçin bu şahamçalary ulanmaga mümkinçilik dörediler. Öz rugsadyňyzyň bar şahamçalaryny, şahsy otagdan görüp bilersiňiz. Bulardan daşary stansiýadaky köpçülige açyk we rugsatnamasyz herkimiň ulanyp bilýän ýollary barada Stansiýalar sahypasynda giňişleýin maglumatlar ýerleşdirilen.

  Wagonlara ýükleme we düşürme hyzmatlary üçin bahalar bu ýerde görkezilýärmi?

  Eger-de ýükleme we düşürme işlerini ýük iberiji ýa-da ýük kabul edijiniň özi amala aşyrýan bolsa goşmaça töleg talap edilmeýär. Eger-de demirýollarynyň ýük gatnawlaryndan we ýükleme-düşürme enjamlarynda peýdalanmak göz öňünde tutulsa, ýükleriň baryp düşýän ýa-da ýüklenilýän stansiýasyndan hyzmatlar üçin tölegleri hasaplatmaly.