Ýük gatnawy üçin logistika merkeziniň internet saýdy we şahsy otagyndan peýdalanmak üçin, kompýuterden girmegiňizi haýyş edýäris.
+993 12 383922
Şahsy otag
Powered by Asman Oky
Ýüzlenmeler | Şahsy otag | TRL
Gözleg
Senesi Görnüşi Nireden Ugur Wagon Agramy Möçberi
Gözleg netijesi boýunça hiç ýazgy ýok
Ýük gatnawlary boýunça ýüzlenmeler indi diňe online ýerine ýetirilýär!
Hormatly müşderi, ýük gatnawlaryna degişli ähli ýüzlenmeler indi diňe online görnüşde iberilýär. Şeýle hem ýüklemek isleýän senenamaňyzy, tölegleriňizi şahsy otagdan iberip bilersiňiz. Bulardan daşary ýüzlenmeleriň tassyklanandygyny, wagonlaryň berkidilendigini we beýleki wajyp maglumatlar barada habarlar iberiler.

Siziň häzirki wagtda hiçhili ýük gatnawy üçin ýüzlenmäňiz ulgamda tapylmady. Täze ýüzlenme döretmek üçin, ilki “Baha hasaplamak” we bahalar bilen tanyşanyňyzdan soňra “Sargamak” düwmesine basmagyňyz ýeterlikli.