+993 12 383922
Türkmendemirýollary
Powered by Asman Oky
Gurluşyk we senagat
Geljegi siziň bilen bile gurýarys!
Gurluşyk önümleri Takmynan baha
ETSNG Haryt
232395 - ЩЕБЕНЬ
231072 - ПЕСОК
223019 - АСФАЛЬТ
222048 - БИТУМ
281103 - ЦЕМЕНТ
264432 - СУХИЕ СМЕСИ
253014 - КИРПИЧ БЕТОННЫЙ
253033 - КИРПИЧ ГИПСОВЫЙ
411013 - АРМАТУРА
251023 - БЛОКИ ГРАНИТНЫЕ
251038 - БЛОКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ
094027 - ПЛИТЫ ФАНЕРНЫЕ
Bu sahypada diňe tanyşdyryş maglumat bolup, has takyk bahany hasaplamak üçin wagon görnüşlerini we tonnalary girizip formy ulanyň. Baha hasaplamak
Ýük gatnawlary bilen dürli görnüş senagat we gurluşyk harytlaryny gatnatmak
Ýurdumyzyň çäginde uly göwrümli taslamalary amala aşyrýan kärhanalar mundan beýläk ýük we enjamlarynyň gatnawlary üçin demirýollarynyň ýük gatnawlaryndan giňden peýdalanyp bilerler. Kämilleşdirilen ulgam arkaly ýük gatnawlarynyň bellenilen senesinden gijä galman niýetlenilen nokada barmagy üpjün ediler. Bu bolsa alnyp barylýan senagat we gurluşyk taslamalarynyň bahalaryna we bellenilen möhletinde tamamlanmagyna oňaýly goşant goşar.

"Demirýollary" AGPJ ýük gatnawlarynyň düzümindäki wagonlar arkaly dürli görnüş senagat we gurluşyk harytlaryny gatnatmak mümkin. Şeýle hem, gurluşyk we senagat kärhanalary öz wagonlaryny ulanmak şerti bilen hem ýerine ýetirilýän hyzmatlardan peýdalanyp bilerler.
  • Gatnawy kyn we gymmat bolan agyr we göwrümi uly harytlar üçin çözgütler;
  • Gurluşyk-gurnama işleriniň gatnaw harajatlaryny azaltmaga amatly çözgüt;
  • Dürli görnüş haryt we enjamlar üçin wagonlar;
  • Birža arkaly satylýan harytlaryň gatnawyny çalt hasaplap ýaryşa ukyply söwdalary gurnamak;
  • Öz wagonlaryň arkaly ýükleri gatnatmak boýunça hyzmatdaşlyk.
KÖP SORALÝAN SORAGLAR
Şol bir wagonda birnäçe görnüşli ýükleri daşamaga rugsat berilýärmi?

Rugsat berilýän ýükler bar. Haýsy ýükiň haýsy ýük bilen ugratmaga rugsat berilýänini demir ýol ýük gatnawlary bilen ylalaşmaly.

Ýükler daşamak üçin harytlar bilen bagly nähili resminamalar soralýar?

Önümiň gelip çykyşy barada resminamalar soralýar.

Aýratyn göwrümli senagat desgalary üçin niýetlenilen ýükleri daşamagyň düzgüni nähili?

Aýratyn göwrümli ýükleriň ähli tehniki aýratynlyklary taýýarlanylyp, “Gatnaw täjirçilik işleri müdürligine” berilýär. Müdürligiň çykaran netijenamasyna görä aýratyn göwrümli ýüküň gatnawy meýilleşdirilýär. Eger-de ýüküň ölçeg derejesi we göwrümi anyk bolsa, saýdyň baha hasaplamak bölüminden ýörite nyrhnama boýunça hasaplamak mümkin.

Haýsy görnüş ýükleri daşamak üçin aýratyn ygtyýarnama soralýar?

Dermiýol ýük gatnawlary diňe ýüküň gelip çykyşy, şertnamasy bilen bagly resminamalary soraýar. Ygtyýarnama soralmaýar.

Döwülmek howpy bolan ýükleri gaplamagyň şertleri ýa-da döwülmeginiň öňüni almak üçin ýörite wagonlar barmy?

Degişli bolan ýüklere döwülmek howpy bardygyny aňladýan aýratyn bellik ýelmenilýär. Aýratyn howply ýükleri gaplamak we ýüklemek bilen bagly “Gatnaw täjirçilik işleri müdürlügi”-nden giňişleýin maglumat almak mümkin.

Şol bir wagona ýüklenen ýükleri iki ýada köp stansiýalarda bölekläp düşürmek mümkinmi?

Mümkin däl. Her bir wagon diňe bir nokatda ýüklemäge we düşürmäge rugsat berilýär.

Ýüküň baryp ýetmeli stansiýasynda ýükleri düşürmek üçin ýörite tehnikalaryň barlygyny anyklap bolýarmy?

“Gatnaw we täjirçilik” işleri müdürligi bilen habarlaşyp ýükleýji we düşüriji ýörite tehnikalaryň haýsy stansiýalarda bardygyny anyklamak mümkin. Eger-de stansiýada ýörite tehnikalar ýok bolan ýagdaýynda kärendä almak bilen bagly hyzmatlary "Demirýollary" AGPJ hödürlemeýär.